Tekst jednolity Statutu z dnia 7 maja 2019 roku

Statut

Fundacji “Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja “Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością̨ Sprzężoną̨ ”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona Oświadczeniem o ustanowieniu fundacji złożonym przez: Vanessę Nachabe Grzybowską, obywatelkę̨ Rzeczpospolitej Polskiej, zwaną dalej „Fundatorem”, złożonym dnia 12 maja 2010 r. przed notariuszem Magdaleną Ewa Piłaszewicz prowadzącym kancelarię notarialną w Legionowie, przy ulicy Piłsudskiego 13 lok. 102, za numerem repertorium
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Jabłonna koło k/Warszawy, położona w powiecie legionowskim, województwie mazowieckim.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość́ prawną po jej zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń́, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego.
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, niniejszego Statutu, a także wszelkich innych przepisów prawa mających zastosowanie w zakresie działalności Fundacji.
 5. Działalność́ Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów.
 3. Fundacja może używać́ wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może używać skrótu Fundacja “Dzielna Matka”.

§ 3

Fundacja może ustanawiać́ godności honorowe, ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 4

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć́, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.
 3. Beneficjentami działalności statutowej Fundacji jest rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka, wymagającego społecznej pomocy oraz osoby pełnoletniej całkowicie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wymagającej społecznej pomocy, z którymi Zarząd Fundacji zawiera stosowną umowę̨ (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.
 4. Fundacja może współpracować́ z spółkami, fundacjami, stowarzyszeniami i formacjami społecznymi o podobnym profilu działalności.
 5. Fundacja może być́ członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 6. Fundacja może prowadzić́ działalność́ gospodarczą, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

Rozdział II
Cele Statutowe Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji prowadzenie działalności naukowo-badawczej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kulturalnej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego, a także szeroko pojętej komunikacji społecznej poprzez realizację następujących działań:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  5. na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  6. na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacja opieki zdrowotnej;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób (rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością̨ sprzężoną, a także rodziców i opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością̨ sprzężoną niezdolnych do samodzielnej egzystencji) pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; aktywizacja zawodowa rodziców dzieci z niepełnosprawnością̨ sprzężoną
  8. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  9. upowszechniania i ochrony praw kobiet i mężczyzn;
  10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  12. na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  13. na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  14. na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  15. na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  16. na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
  17. na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym;
  18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań́ wspomagających rozwój demokracji;
  19. na rzecz ratownictwa i ochrony ludzkości;
  20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  21. na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  23. promocji i organizacji wolontariatu;
  24. na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  25. turystyka i krajoznawstwo;
  26. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  27. na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  28. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  29. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  30. na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  31. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  32. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  33. na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. a-ff powyżej.
  34. organizacja i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz rożnych form wypoczynku i rehabilitacji;
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność́ jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:
  1. komunikacji społecznej, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury komunikacji w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej; artykuły dziennikarskie, wystawy fotograficzne, PR, marketing społeczny, reklama społeczna;
  2. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się̨ wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
  3. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
  4. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
  5. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
  6. w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
  7. kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;

Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), przyznany przez Fundatora w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, tworzący fundusz założycielski. A ponadto środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. subwencji od osób prawnych;
  3. zbiorek publicznych;
  4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
  5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
  6. inne wpływy i dochody.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

uchylony

Rozdział IV
Rodzaje Działalności Fundacji

§ 8

Fundacja prowadzi działalność́ statutową.

§ 9

 1. Działalność́ statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 3. Odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić w zakresie:
  1. Działalność w zakresie kultury i sztuki w szczególności wspieranie komunikacji społecznej poprzez rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz dziennikarskiej poprzez:
   1. organizacja wystaw, plenerów, pokazów i innych imprez wspierających realizację celów statutowych Fundacji;
   2. promocja prac fotograficznych/artykułów dziennikarskich na komercyjnym rynku sztuki poprzez m.in. organizację konkursów fotograficznych i udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty, zamieszczanie prac w mediach i galeriach sztuki,
   3. obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych przez Fundację i inne podmioty,
   4. sprzedaż publikacji/fotografii i artykułów wytworzonych w ramach działalności Fundacji.
  2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wystąpień, warsztatów w zakresie problematyki mieszczącej się w celach i zadania Fundacji.
  3. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku i rehabilitacji.
  4. Działania podejmowane na rzecz aktywizacji zawodowej rodziców niepełnosprawnych dzieci.
  5. Organizowanie przewozu dla osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie dojazdu na zajęcia/ warsztaty/lekcje/seminaria.
  6. Pomoc żywieniowa dla dzieci niepełnosprawnych w szczególności poprzez przygotowanie i dostarczanie posiłków.

§ 10

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji.
 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych Fundacji podejmuje Zarząd.
 5. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

 1. Organy obligatoryjne: Zarząd
 2. Organy dodatkowe: Rada Programowa

 

Rozdział V
Organy Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

§ 12

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” jest organem Fundacji powoływanym przez
 2. Zarząd Fundacji składa się̨ z od jednego do dwóch członków, w tym prezesa Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
 3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 5. Regulamin Zarządu szczegółowo określający funkcje i podział kompetencji Zarządu oraz wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§ 13

Fundację reprezentuje każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 14

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach fundacji.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą̨ uczestniczyć członkowie Rady Programowej oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą̨ uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
 4. pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę̨ potrzeb, nie rzadziej jednak niż̇ raz w roku.

§ 15

 1. Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
  1. kierowanie działalnością̨ Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  5. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
  6. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji;
  7. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy;
  8. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji;
  9. ustanawianie rodzajów nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji;
  10. sprawowanie nadzoru nad działalnością̨ wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Wszelkie czynności, nie zastrzeżone w niniejszym Statucie lub przepisami prawa, do kompetencji innych organów Fundacji, należą̨ do kompetencji Zarządu.

RADA PROGRAMOWA

§ 16

 1. Rada Programowa, jest kolegialnym organem konsultacyjno – doradczym i opiniotwórczym Fundacji.
 2. Rada Programowa składa się̨ z 3 członków, w tym przewodniczącego Rady Programowej. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Uchwały Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Zarządu, a jedynie charakter opiniodawczy.
 4. Kadencja Rady Programowej Fundacji wynosi 5 lat. Osoba przystępująca do Rady Programowej w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność́ w Radzie Programowej z dniem upływu tej kadencji.
 5. Rada Programowa działania na posiedzeniach i poza posiedzeniami.
 6. W skład Rady Programowej może wchodzić́ Fundator jeśli nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
 7. W posiedzeniu Rady Programowej mogą̨ uczestniczyć́ członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby.
 8. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje przewodniczący Rady w miarę̨ potrzeb, nie rzadziej niż̇ raz w roku.

§ 17

 1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  1. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
  2. konsultowanie z Zarządem decyzji o charakterze strategicznym dla działania Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji
  3. pomoc w tworzeniu planów działań związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością
  4. wsparcie merytoryczne w zakresie działań podejmowanych przez Fundację

§ 18
uchylony

§ 19
uchylony

§ 20
uchylony

§ 21
uchylony

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 22

Zmian statutu, w tym w zakresie zmiany celów fundacji, dokonuje zarząd, a dla ich skuteczności wymagane jest ich zatwierdzenia fundatora.

Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją

§ 23

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić́, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd a dla ich skuteczności wymagane jest ich zatwierdzenia fundatora.

Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się̨ jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągniecia celu, dla którego została ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.
 3. Likwidatora bądź́ likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się̨ Zakładowi dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Milanówku.

§ 25

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok.

§ 26

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.

 

 

……………………………………..
Vanessa Nachabe Grzybowska
Prezes Zarządu

……………………………………..
Piotr Grzybowski
Członek Zarządu