AktualnościNie przegapWażne

Nie zgadzamy się na podziały

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Protest Osób z Niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Czy ponownie środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin zostanie podzielone? Czy wszystkie niskofunkcjonujące dorosłe osoby będą musiały mieć spektrum autyzmu?

 

Już w najbliższą sobotę tj. 19.11. 2022 r. odbędzie sięprotest OzN i ch rodzin pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Niestety, strona FB organizatora protesu jest niedostępna i ostatecznie trudno uzyskać oficjalne informacje dotyczące wszystkich tj. kilkunastu postulatów.

Niepokojące jednak jest to, że pod postulatami dotyczącym pozwolenia na pracę zarobkową opiekunom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, czy bardzo istotnym postulatem dotyczącym wyrównania świadczeń na mocy wyroku z 2014 roku, w mediach pojawiają się postulaty dotyczące zwiększenia finansowania jedynie dla:

Środowiskowych Domów Samopomocy typu D (placówek dziennego pobytu dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem),przynajmniej do poziomu subwencji oświatowej dla ucznia z niepełnosprawnością.

Dla wymagających szczególnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem, należy jak najszybciej (z uwagi na wiek ich opiekunów) utworzyć formy wsparcia całodobowego, uwzględniające zasady deinstytucjonalizacji (…) (szczegóły w materiale źródłowym).

Obecny system wsparcia jest daleki od potrzeb osób z niepełnosprawnościami, brakuje miejsc w wielu placówkach, co powoduje izolację i wykluczenie społeczne wielu osób potrzebujących wsparcia.

Nadmienić należy, że są jednak przygotowane rozwiązania prawne, gdzie na mocy rozporządzenia z dnia wprowadza się

Typy domów A dla osób przewlekle chorych psychicznie

Typy domów B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (wszystkie)

Typy domów C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności  psychicznych

Typy domów D dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności).

W postulatach organizatorzy chcą zmienić, aby w typie domów D (oprócz zwiększenia dofinansowania tylko tego typu) zmianę na sprzężenie, w tym z autyzmem.

Wprowadzenie takiej zmiany będzie krzywdzące i wykluczające z tego typu wsparcia dorosłą niskofunkcjonującą osobę z niepełnosprawnością sprzężoną np. intelektualną i ruchową. Osoba z niepełnosprawnością bez autyzmu nie uzyska wsparcia ani w dziennym ŚDS, jak również w całodobowym. W chwili obecnej może je uzyskać. Zatem proponowane zmiany  korzystne jedynie dla środowisk z autyzmem. Pozostawiają bez wsparcia inne sprzężone niepełnosprawności, postulują o zwiększanie wsparcia finansowego dla osób ze sprzężeniem autyzmu. Była też wersja postulatów, gdzie chciano zwiększyć finansowanie dla uczestników ŚDS do wysokości finansowania na etapie edukacji szkolnej, czyli wskaźnika 9.5 (czyli około 5 tys na miesiąc). Tak, już od początku wykrycia niepełnosprawności spektrum autyzmu jest gigantyczna nierówność i przemoc ekonomiczna systemu, gdyż inne osoby z niepełnosprawnością np. intelektualną dostają kilka razy mniej.

Nie zgadzamy się na podziały i dyskryminację innych grup osób z niepełnosprawnościami (bez autyzmu), na dalszą przemoc i zdecydowanie niższe finansowanie. Nie wyrażamy zgody na podziały i wykluczanie z obecnego systemu wsparcia dorosłe osoby jak np. niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, niepełnosprawność intelektualna i wzrokowa (lub słuchowa) i innych.  

1) Załącznik numer 1 postulaty protestu OzN i ich rodzin (źródło:

https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Protest-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow-19-listopada-pod-Palacem-Prezydenckim,239139,1.html) z dnia 17.11.


Obowiązujące Rozporządzenie

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000249/O/D20200249.pdf

Załącznik nr Postulaty OzN i ich rodzin na protest 19.11. 2022 r. w Warszawie

 

1. Dopuszczenie do podjęcia pracy zarobkowej przez opiekuna_kę pobierającą_ego świadczenie w zakresie podobnym jak w wypadku innych świadczeń. Zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

2. Zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów/ek, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 (sygn. akt K 38/13).
Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w sprawie świadczeń dla opiekunów_ek znacznie niepełnosprawnych osób dorosłych poprzez wprowadzenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego.

3. Wydłużenie okresu składkowego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie to 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

4.Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia po śmierci OzN.
Konieczne jest zabezpieczenie finansowe opiekuna OzN po śmierci podopiecznego,

5. Podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, która powinna podlegać corocznej waloryzacji, jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego

6. Ciągłość orzeczenia oraz wynikających z niego uprawnień do wydania przez komisję kolejnego orzeczenia pod warunkiem złożenia wniosku w ustawowym terminie.

7. Zaniechanie wydawania krótkoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami nie rokującymi poprawy na rzecz orzeczeń dożywotnich i długoterminowych.

7.2. W przypadku wytycznych czy rozporządzenia określającego wykaz schorzeń uprawniających do dożywotnich i długoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności wnosimy, by była to lista ze sformułowaniami o charakterze otwartym, poprzedzona szerokimi konsultacjami ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

8. Podwyższenie kwot najniższej renty socjalnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.

9. Zwiększenie finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy typu D (placówek dziennego pobytu dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem), przynajmniej do poziomu subwencji oświatowej dla ucznia z niepełnosprawnością.

10. Dla wymagających szczególnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem, należy jak najszybciej (z uwagi na wiek ich opiekunów ) utworzyć formy wsparcia całodobowego, uwzględniające zasady deinstytucjonalizacji:

a) małe (do 12 osób ), specjalistyczne domy stałego pobytu w środowisku lokalnym, z odpowiednim do potrzeb i stałym finansowaniem.

b) dla osób bardziej samodzielnych tzw. mieszkania wspomagane ze wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

11. Odpowiednio wyższe wsparcie finansowe opiekunów wspierających więcej niż jedną OzN.

MS


Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

Zakaz pracy- Dekady zaniedbań- Dajcie żyć!

Previous article

Zgłoś swoje potrzeby na stronie protestu

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up