AktualnościWiara

Rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik zachęca do modlitwy w intencji ochrony życia

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, zakazująca tzw. aborcji eugenicznej, dokonywanej ze względu na choroby lub uszkodzenie płodu, została przedstawiona polskim biskupom 6 czerwca 2017 r. na 376. Zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem i spotkała się z ich poparciem. Biskupi w komunikacie po obradach zaapelowali „o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia”, poparli zbieranie podpisów i polecili tę inicjatywę modlitwie wiernych.

8 listopada 2017 roku Prezydium Konferencji Episkopatu w specjalnym komunikacie zachęciło do wsparcia inicjatywy. „Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore – napisali biskupi. Dodali, że osoba ludzka istnieje od chwili poczęcia, o czym mówi współczesna nauka. Jednocześnie zaapelowali o adopcję dzieci, jeśli rodzice nie zdecydują się na ich wychowywanie.

12 grudnia 2017 roku Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu powiedział, że „usunięcie przesłanki eugenicznej pozwalającej na uśmiercenie dziecka w okresie prenatalnym, będzie ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania pełnej ochrony życia”. W słowie przygotowanym na Niedzielę Świętej Rodziny 2017 roku zatytułowanym „Kochaj, nie zabijaj!” Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po raz kolejny przypomniało, że polscy biskupi popierają obywatelską inicjatywę „Zatrzymaj Aborcję”, „jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia”.

Kolejny raz biskupi zabrali głos w tej sprawie przed rozpoczęciem obrad Sejmu, 10 stycznia 2018 roku. Zaapelowali do wiernych o modlitwę, a do parlamentarzystów o to, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Przypomnieli, że „ci, którzy respektują prawa człowieka – a wśród nich pierwszym jest prawo do życia – nie powinni popierać projektów prawnych skierowanych przeciwko życiu”.

11 stycznia 2018 roku, po tym, jak Sejm skierował projekt do dalszych prac Prezydium Konferencji Episkopatu podziękowało posłom, którzy udzielili mu poparcia. Biskupi wyrazili nadzieję, „że wkrótce zostaną zwiększone prawne gwarancje ochrony życia najsłabszych przez powstrzymanie aborcji eugenicznej”. Biskupi przypomnieli w komunikacie słowa Ojca Świętego Franciszka o tym, że „po siedemdziesięciu latach od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wciąż są łamane prawa podstawowe, a przede wszystkim prawo do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej”.

14 marca 2018 roku w komunikacie po obradach 378. Zebrania plenarnego KEP w Warszawie biskupi, w związku z zatrzymaniem prac legislacyjnych, napisali: „Przypominając o konieczności bezwarunkowego szacunku należnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia (por. Dignitas personae, 10), biskupi apelują o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim «Zatrzymaj aborcję»”.

„Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los” – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w kolejnym komunikacie  ws. ochrony życia wydanym 13 listopada 2019 roku.

Przewodniczący Episkopatu przypominał, że: „Obowiązujące w Polsce przepisy o prawnej ochronie życia ludzkiego, za sprawą zamieszczonych w ustawie tzw. wyjątków, wciąż naruszają wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego. W szczególny sposób jest to prawdziwe w stosunku do tzw. aborcji eugenicznej dopuszczonej prawnie na podstawie dużego prawdopodobieństwa upośledzenia lub choroby. (…) W przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka mamy prawne przyzwolenie na selekcję z uwagi na stan zdrowia nieurodzonego jeszcze dziecka, co stanowi bezpośrednią dyskryminację”.

 

Obywatelski projekt ustawy został wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” w listopadzie 2017 roku po zebraniu rekordowej liczby ponad 830 tys. podpisów. Projekt zakłada uchylenie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, czyli przepisu, który pozwala na przerwanie ciąży z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności dziecka. Jest to jedna z trzech przesłanek wyłączających karalność aborcji w polskim prawie, tzw. przesłanka eugeniczna. Ponad 90 proc. aborcji wykonywanych w polskich szpitalach w ramach ustawowych wyjątków to właśnie aborcje eugeniczne.

Do końca poprzedniej kadencji Sejm nie rozpatrzył projektu, ponieważ specjalnie powołana podkomisja nie przygotowała sprawozdania. Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu bieżącej kadencji ma odbyć się, ponownie, pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym. Termin ten upływa 12 maja.

W związku z tym, że na najbliższe posiedzeniu Sejmu (15-16 kwietnia) zostało zaplanowane pierwsze czytanie projektu „Zatrzymaj aborcję”, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną wykazującą, że projekt jest nie tylko w pełni zgodny z Konstytucją RP oraz wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, lecz również uchyla przepisy niezgodne z polską ustawą zasadniczą. Konstytucja RP gwarantuje bowiem każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, której nie uzależnia od wieku człowieka (w tym faktu jego urodzenia się), od stanu jego zdrowia czy przewidywanej długości życia. Nakazuje także wspieranie osób niepełnosprawnych (niezależnie od wieku) oraz zakazuje dyskryminacji, w tym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Aborcja eugeniczna narusza każde z wymienionych postanowień Konstytucji.

Potwierdza to Trybunał Konstytucyjny, który już w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96) zwracał uwagę, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Z kolei w wyroku z 30 września 2008 roku (sygn. akt K 44/07) zaznaczył, że „zdecydowanie nieakceptowane w demokratycznym państwie prawnym, realizującym zasady sprawiedliwości społecznej i chroniącym życie oraz niezbywalną godność człowieka, byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się niżej w hierarchii konstytucyjnej, np. własności i innych praw majątkowych, moralności publicznej, ochrony środowiska czy nawet zdrowia innych ludzi”.

W pełni spójne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, który konsekwentnie wyjaśnia, że w polskim prawie nie może być żadnych „wątpliwości co do tego, że życie i zdrowie ludzkie od chwili poczęcia do śmierci są dobrami chronionymi”. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń z 2008 roku wprost potwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ustawodawca zwiększał zakres i intensywność ochrony życia ludzkiego, w tym wprowadzał „jednolitą intensywność ochrony życia od chwili poczęcia”. Co istotne, wielu wybitnych prawników, w tym były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, zwracało uwagę, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP.

Obowiązek prawnej ochrony życia ludzkiego wprost wynika również z wiążących Polskę umów międzynarodowych, jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku czy Konwencja o prawach dziecka z 1989 roku. Szczególnie ta ostatnia silnie akcentuje konieczność ochrony praw dzieci nienarodzonych. Wbrew często powielanym fake newsom żaden traktat międzynarodowy podpisany przez Polskę nie nakazuje wprowadzenia aborcji w jakimkolwiek zakresie ani nawet tego nie zakłada. Prawdą jest, że niektóre gremia międzynarodowe, w tym komitety ONZ – wbrew umowom międzynarodowym chroniącym prawa człowieka – wzywają państwa na całym świecie do obniżania standardów ochrony życia i lansują ideologiczne pojęcie „praw reprodukcyjnych”. Ich działania są jednak bezpodstawne, pozbawione jakiejkolwiek mocy prawnej, nie wiążą państw i – co najwyżej – stanowią wyraz prywatnych przekonań członków tych komitetów.

Każdy projekt podnoszący poziom prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych zasługuje na pozytywną ocenę i aprobatę, ponieważ obowiązujące ustawodawstwo nie spełnia standardów wynikających z Konstytucji. Obowiązkiem organów państwa, w tym Sejmu i Senatu, jest ochrona wartości konstytucyjnych, takich jak godność człowieka czy życie ludzkie, które w demokratycznym państwie prawnym muszą być chronione w tym samym stopniu, bez względu na wiek czy stan zdrowia. Obowiązek ochrony praw dzieci poczętych wynika także z przepisów prawa międzynarodowego, które Polska zobowiązała się przestrzegać. Należy mieć zatem nadzieję, że Sejm obecnej kadencji stanie na wysokości zadania i jak najszybciej wzmocni ochronę prawną osób najsłabszych, czyli dzieci nienarodzonych – komentuje dr Marcin Olszówka, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

 

Źródło: ordoiuris.pl

Read more: http://www.pch24.pl/ordo-iuris–aborcja-eugeniczna-niezgodna-z-konstytucja-rp-i-prawem-miedzynarodowym,75344,i.html#ixzz6Jgdmj3h7


Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

Ogrodoterapia

Previous article

Kiedy dzieci wrócą do szkoły?

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up