Aktualności

Używasz urządzeń do manicure hybrydowego? Sprawdź, na co powinnaś zwrócić uwagę

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Inspekcja Handlowa skontrolowała urządzenia do pielęgnacji paznokci – głównie lampy UV do manicure hybrydowego i frezarki. Pobierz raport i zapoznaj się z wynikami kontroli. Zakwestionowała 42 proc. z nich.

±dzeñ_elektrycznych_do_pielêgnacji_paznokci

 

KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU

3 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (Lublin, Poznań, Wrocław)

CEL KONTROLI

ocena czy udostępniane na rynku urządzenia elektryczne do pielęgnacji paznokci (lampy UV, frezarki do paznokci, inne) spełniają wymagania formalne1, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku2 oraz czy zastoso- wano w nich właściwe rozwiązania konstrukcyjne niepowodujące zagrożenia (badania organoleptyczne).

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI
Łącznie w 2019 r. kontrolami objęto 341 przedsiębiorców, w tym:

  • 4 producentów krajowych,
  • 7 importerów,
  • 5 sprzedawców hurtowych3,ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLIŁącznie skontrolowano 67 wyrobów, w tym 32 lampy UV, 30 frezarek do paznokci oraz 5 innych wyrobów, np. urządzenie pielęgnacyjne do manicure i pedicure, urządzenie parowe do usuwania hybryd czy pochłaniacz pyłu.

    1

  1. 2  Dz. U. z 2019 r. poz. 544, dalej: uosozinr
  2. 3  Do sprzedawców hurtowych zaliczono pierwszych dystrybutorów prowadzących sprzedaż hurtową

page2image6982656

Poprawność oznakowania CE, deklaracji zgodności, uwidocznienie informacji wpływających na bezpieczeństwo, czy umożliwiających identyfikację wyrobu oraz podmiotu odpowiedzialnego za jego wprowadzenie do obrotu, poprawność instrukcji użytkowania dołączonych do urządzenia oraz ich sporządzone w języku polskim.

INNE 7,46%

page3image6958720 page3image6958912 page3image6959104 page3image6959296 page3image6959488 page3image6959680page3image6959872 page3image6960064

3

FREZARKI DO PAZNOKCI 44,78%

WYKRES 1. PROCENTOWY UDZIAŁ SKONTROLOWANYCH WYROBÓW W PODZIALE NA RODZAJ.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

LAMPY UV 47,76%

URZĄDZENIA DO MANICURE I PEDICURE

page3image25218560 page3image6960448

Najwięcej wyrobów pochodziło
z krajów trzecich (94%, z tego ok. 90% z Chin).

4

POCHODZENIE SKONROLOWANYCH WYROBÓW

Najwięcej wyrobów pochodziło z krajów trzecich (94%, z tego ok. 90% z Chin).

page4image25255136

Chiny

kraje trzecie

Niemcy

nie ustalono

89,55%

page4image25257040

4,48%

4,48%

1,49%

page4image25253792 page4image6850816 page4image6851008

WYKRES 2. POCHODZENIE SKONTROLOWANYCH WYROBÓW Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

WYNIKI KONTROLI

Ogółem zakwestionowano 28 urządzeń (42 % skontrolowanych). Najczęściej wykrywano następujące niezgodności formalne:

  • niepoprawna instrukcja obsługi, np. brak wersji w języku pol-skim, brak informacji jakiej klasy jest dany sprzęt, co oznacza, że użytkownik nie będzie wiedział jak właściwie obsługiwać urządzenie (28 wyrobów);
  • brak lub niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania urządzenia, np. brak podanego napięcia lub na- pięć znamionowych, brak znamionowego poboru mocy, co może spowodować, że urządzenie zostanie niewłaściwe pod- łączone i nieodpowiednio użyte (27 wyrobów);
  • niepoprawnie sporządzona deklaracja zgodności, co oznacza

wątpliwości dotyczące przeprowadzenia prawidłowej proce- dury oceny zgodności i zapewnienie przez producenta, że jego urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania (7 wyrobów);

• brak identyfikacji urządzenia (numer typu, seria, partia lub inna informacja umożliwiająca identyfikację), co może utrud- nić konsumentom reklamowanie wadliwych urządzeń (12 wy- robów);

• brak oznakowania CE, co oznacza wątpliwości dotyczące przeprowadzenia prawidłowej procedury oceny zgodności i zapewnienie przez producenta, że jego urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania (4 wyroby).

page5image25220688

5

page5image25261072

NIEZGODNOŚCI

6

W większości przypadków występowała więcej niż jedna nie- zgodność formalna – najwięcej były to 4 niezgodności dotyczące 2 lamp LED (pochodzenie: Chiny), w których stwierdzono: nie- prawidłowe oznakowanie CE, nieprawidłowo sporządzoną dekla- racje zgodności, niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie sprzęt oraz niepoprawnie sporządzoną instrukcję obsługi.

W 2 frezarkach (pochodzenie: Chiny) stwierdzono 3 niezgodno- ści: nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności, niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie sprzętu, jak i niepoprawnie sporządzoną instrukcję obsługi.

Również w 1 lampie UV i 1 frezarce (pochodzenie: Chiny) stwier- dzono 3 niezgodności polegające na braku oznakowania CE, braku informacji pozwalających na zidentyfikowanie wyrobu oraz niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie sprzętu.

W 7 wyrobach (3 frezarki oraz 4 lampy LED – wszystkie pocho- dzące z Chin) stwierdzono 2 nieprawidłowości: brak informacji pozwalających na identyfikowalność wyrobu oraz niepełne in- formacje warunkujące bezpieczne użytkowanie sprzętu.

Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące liczby stwierdzo- nych niezgodności ogółem w danej kategorii.

7

NIEZGODNOŚCI W PODZIALE NA KATEGORIE

page7image25199488

znak CE

identyfikowalność wyrobu

bezpieczeństwo użytkowania

instrukcja obsługi

deklaracja zgodności

4

page7image25201056 page7image25201168page7image25201280 page7image25201392

7

12

WYKRES 3. WYSTĘPUJĄCE NIEZGODNOŚCI W PODZIALE NA KATEGORIE Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

27 28

8

PORÓWANIE NIEZGODNOŚCI PROUDKTÓW

page8image25183104

znak CE

identyfikowalność wyrobu

bezpieczeństwo użytkowania

instrukcja obsługi

deklaracja zgodności

4 4

page8image25184784 page8image25184896 page8image25185008page8image25185120page8image25185232page8image25185344page8image25185456 page8image25185568

7 7

12
12

page8image25186576

WYKRES 4. LICZBA WYSTĘPUJĄCYCH NIEZGODNOŚCI W PRODUKTACH IMPORTOWANYCH Z CHIN. Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

25
27

25
28

BADANIA

Wszystkie zakwestionowane urządzenia poddano badaniom organoleptycznym – 28 urządzeń. Sprawdzono zgodność z nor- mą PN – EN 60335:1:2012/A13:2017-11 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne, np. konstrukcję oraz oprzewodowanie ze- wnętrzne i wewnętrzne. Zwracano uwagę czy nie ma dostępu do części pod napięciem, co mogłoby doprowadzić do porażenia prądem użytkowników. Ponadto sprawdzono czy sprzęt nie po- siada ostrych krawędzi mogących zranić podczas użytkowania

lub spowodować uszkodzenie przewodów. Wyniki organolep- tyczne nie wykazały rażących nieprawidłowości, te które wykryto pozwalały na podjęcie dobrowolnych działań naprawczych przez przedsiębiorców.