AktualnościNie przegapWażne

Zgłoś swoje potrzeby na stronie protestu

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN
Podziel się wpisem:

Dajmy godnie żyć napisała Akcja Demokracja. I Ty podpisz apel by rodziny i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy otrzymują świadczenia pielęgnacyjne, mieli prawo do pracy
Nie ważne, czy jesteś nauczycielem, lekarką, naukowcem, znaną pisarką. Kiedy rodzi Ci się dziecko z niepełnosprawnością, kiedy bliska Ci osoba ma wypadek lub udar, Ty też z dnia na dzień możesz stać się wykluczony. Kiedy otrzymasz świadczenie pielęgnacyjne na osobę, które wymaga Twojej stałej opieki, nie masz już w Polsce prawa do pracy.
2119 zł (a w przypadku, gdy niepełnosprawność stwierdzono w wieku dorosłym – 620 zł) ma Ci wystarczyć na godne życie Twoje i pozostającej pod Twoją opieką osoby lub nawet kilku osób z niepełnosprawnością. Na jedzenie, mieszkanie, ubranie, ale też kosztowne leczenie i rehabilitację. Skończmy z tym absurdem! Żadne inne świadczenia wypłacane przez państwo nie zakazują pracy i dorabiania. To systemowa dyskryminacja,
Jak podkreślają opiekunowie osób z niepełnosprawnościami (OzN*), którzy stworzyli apel na stronie Nasza Demokracja:
“W niepełnosprawności tkwią dwie grupy obywateli: same osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie i rodziny. Obie te grupy są systemowo dyskryminowane, co jest rażąco sprzecznie z Konstytucją!
Dla OzN* Państwo nie ma rzeczywistego wsparcia medycznego, finansowego, czy też logistycznego. Zasiłek pielęgnacyjny jest głodowy, wszystkie inne świadczenia rażąco nie przystają do potrzeb leczniczych i rehabilitacyjnych tych osób.
Dla opiekunów państwo ma za to co?… zakaz pracy, jeśli wystąpią o to głodowe wsparcie. Jest to absurd, który powinien się natychmiast skończyć. Żadne inne świadczenie od Państwa, ani 500+, ani emerytura nie powoduje zakazu pracy”.

Na proteście był tzw. „ wolny mikrofon” – każdy więc mógł zabrać głos. Jeśli ktoś nie mógł przyjechać – miał możliwość opisać swoje potrzeby i problemy na stronie Protestu.

Potrzebujemy Twojej pomocy i wsparcia informuje na FB Małgorzata Mikolajczyk.

[EDIT] Transkrypcja nagrania:
W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnością nasze potrzeby są wielokrotnie ignorowane.
Rząd oraz społeczeństwo wybiera niewidzenie osób z niepełnosprawnością ich rodzin oraz opiekunów.
PROTEST OzN I ICH RODZIN
Nasze postulaty są głosem konkretnych osób i ich potrzeb.
Justyna
Decydując się na przyjęcie świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2119zł mam zakaz pracy zarobkowej.
POSTULUJEMY O:
Zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
Magda
Obecnie jako opiekun dwóch osób z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie 2119 zł.
POSTULUJEMY O:
Odpowiednio wyższe wsparcie opiekunów wspierających więcej niż jedną OzN.
Wojtek
U nas niepełnosprawność syna powstała w wieku dorosłym dlatego otrzymałem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł w momencie gdy opiekun dziecka otrzyma 2119 zł.
POSTULUJEMY O:
Zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów_ek, zgodnie z wyrokiem TK z dnia 21 października 2014 (sygn. akt k 38/13)
Ola
Od państwa otrzymuje tylko zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł, który nie jest waloryzowany.
POSTULUJEMY O:
Podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, która powinna podlegać corocznej waloryzacji, jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.
Agata
Jestem osobą niepełnosprawną od dzieciństwa obecnie otrzymuje rentę socjalna w kwocie 1147zł, mieszkam z rodzicami, choć mam 40 lat. Nie chce być ciężarem dla rodziny.
POSTULUJEMY O:
Podwyższenie kwot najniższej renty socjalnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.
Julita
Bardzo stresuje się tym co stanie się z moim synem po mojej śmierci, ponieważ brakuje specjalistycznych miejsc w domach opieki społecznej, dopasowanych do jego trudności.
POSTULUJEMY O:
Dla wymagających szczególnego wsparcia dorosłych osób (w szczególności osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osób z autyzmem a także osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym lub głębokim) należy jak najszybciej (z uwagi na wiek ich opiekunów) utworzyć formy wsparcia całodobowego, uwzględniające zasady deinstytucjonalizacji.
Martyna
Straciliśmy świadczenie do czasu zebrania zespołu i decyzji lekarzy orzeczników. u nas trwało to 4 miesiące. byliśmy w tym czasie bez środków do życia.
POSTULUJEMY O:
Ciągłość orzeczenia oraz wynikających z niego uprawnień do wydania przez komisję kolejnego orzeczenia pod warunkiem złożenia wniosku w ustawowym terminie.
Robert
Po ukończeniu szkoły syn stracił dotacje, które otrzymywała placówka w trakcie jego edukacji. W efekcie jako dorosła OzN nie otrzymuje pomocy w ośrodku, ponieważ miejsce jest niedofinansowane.
POSTULUJEMY O:
Zwiększenie finansowania ŚDS typu D (placówek dziennego pobytu dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu znacznym lub głębokim), przynajmniej do poziomu subwencji oświatowej dla ucznia z niepełnosprawnością.
Maria
Po śmierci córki z dnia na dzień zostałam bez środków do życia, ponieważ straciłam prawo do świadczenia. wystąpiłam o zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymałam dopiero w następnym miesiącu.
POSTULUJEMY O:
Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia po śmierci OzN. Konieczne jest zabezpieczenie finansowe opiekuna OzN po śmierci podopiecznego.
Sylwia
Co roku komisja orzekająca po raz kolejny stwierdza, że choroba genetyczna nadal jest i niepełnosprawność intelektualna nie uległa zmianie. dlaczego co roku przechodzimy ten sam proces, skoro stan zdrowia córki nie rokuje poprawy.
POSTULUJEMY O:
Zaniechanie wydawania krótkoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami nie rokującymi poprawy na rzecz orzeczeń dożywotnich i długoterminowych.
Ewa
Opiekuje się 30 lat moją córką z niepełnosprawnością ale mój okres składkowy z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 20 lat.
POSTULUJEMY O:
Wydłużenie okresu składkowego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie to 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

Warto dodać, że postulaty 9 i 10 wzbudziły wiele wątpliwości, jednak jak tłumaczą organizatorki dotyczą właśnie osób dorosłych, niesamodzielnych tzw. niezatrudnialnych z wielorakimi niepełnosprawnościami zarówno np. Epilepsja+autyzm+ niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym , jak i np. porażenie mózgowe+ niepełnosprawność.

Postulaty są cały czas w opracowaniu

Dotyczy to głównie punktu 9 i 10 .
Końcowa wersja będzie będzie efektem wspólnej pracy osób zaangaźowanych w protest i zmianę orzecznictwa dotyczącego OzN .
Mówiłyśmy_liśmy początkowo o jednym postulacie naszego ruchu, ale w wyniku dyskusji naszej społeczności i odpowiedzi na różne głosy, zdecydowałyśmy_liśmy się rozszerzyć listę postulatów. Chcemy się z Wami nimi podzielić. 📣
Pragniemy podkreślić, że cały czas zbieramy informacje od opiekunów OzN, aby opracować jak najbardziej korzystne postulaty.
Chcemy zachęcić Was do współpracy i rozmowy. Jesteśmy otwarte na Wasze problemy i propozycje. Nie działamy wyłącznie w swoim imieniu, ale zależy nam też na zdaniu i dobru członkiń_ków całej społeczności.
Postulaty protestu OzN i ich opiekunek_ów:
1. Dopuszczenie do podjęcia pracy zarobkowej przez opiekuna_kę pobierającą_ego świadczenie w zakresie podobnym jak w wypadku innych świadczeń.
Zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
2. Zrównanie świadczeń dla wszystkich opiekunów_ek, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 (sygn. akt K 38/13).
Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku w sprawie świadczeń dla opiekunów_ek znacznie niepełnosprawnych osób dorosłych poprzez wprowadzenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego
3. Wydłużenie okresu składkowego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie to 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).
4.Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia po śmierci OzN.
Konieczne jest zabezpieczenie finansowe opiekuna OzN po śmierci podopiecznego .
5. Podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, która powinna podlegać corocznej waloryzacji, jak ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego.
6. Ciągłość orzeczenia oraz wynikających z niego uprawnień do wydania przez komisję kolejnego orzeczenia pod warunkiem złożenia wniosku w ustawowym terminie.
7. Zaniechanie wydawania krótkoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami nie rokującymi poprawy na rzecz orzeczeń dożywotnich i długoterminowych.
7.2. W przypadku wytycznych czy rozporządzenia określającego wykaz schorzeń uprawniających do dożywotnich i długoterminowych orzeczeń o niepełnosprawności wnosimy, by była to lista ze sformułowaniami o charakterze otwartym, poprzedzona szerokimi konsultacjami ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
8. Podwyższenie kwot najniższej renty socjalnej, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.
8.1 Zniesienie progu zarobku, tak zwanej “pułapki rentowej” dla osób pobierających rentę socjalną, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej.
9. Zwiększenie finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy typu D (placówek dziennego pobytu dla dorosłych, niesamodzielnych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub głębokim), przynajmniej do poziomu subwencji oświatowej dla ucznia z niepełnosprawnością.
10. Dla wymagających szczególnego wsparcia dorosłych osób (w szczególności osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osób z autyzmem a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub głębokim) należy jak najszybciej (z uwagi na wiek ich opiekunów) utworzyć formy wsparcia całodobowego, uwzględniające zasady deinstytucjonalizacji: a) małe (do 12 osób), specjalistyczne domy stałego pobytu w środowisku lokalnym, z odpowiednim do potrzeb i stałym finansowaniem. b) dla osób bardziej samodzielnych tzw. mieszkania wspomagane ze wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
11. Odpowiednio wyższe wsparcie finansowe opiekunów wspierających więcej niż jedną OzN
.
13.
.Rozszerzenie zapisu wskazującego, iż świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie rodzinie zastępczej spokrewnionej o rodziny zastępcze niezawodowe.
14.
ASYSTENCJA OSOBISTA (AO) dla OzN zagwarantowana ustawowo z adekwatnym wynagrodzeniem i umową o pracę, a nie jako prekariat! Realizacja usługi AO obligatoryjna dla samorządów a nie dobrowolna!
#protest #strajk #Obywatele #NaszRzecznik Stowarzyszenie Mudita Stowarzyszenie wspierające OGA

Podziel się wpisem:
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030Narodowy Instytut Wolności

Nie zgadzamy się na podziały

Previous article

Pomóż Mikołajce w święta

Next article

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
 dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna za wsparcie i zaangażowanie. Od 2021 roku utrzymujemy się sami, co oznacza, że nie mamy dotacji na projekt. Zachęcamy do wpłat na naszych dziennikarzy z niepełnosprawnościami sprzężonymi .  Nie przestajemy pisać! Działamy bez zmian! Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do lektury magazynu.

Redakcja Dzielnej Matki

 

Darowizna

Darowizna na cele statutowe Fundacji Dzielna Matka:

PLN

Popularne wpisy

Login/Sign up